Chránené územia DNVDevínska Nová VesEkocentrum

Chránené územia Devínskej Novej Vsi

Základným legislatívnym dokumentom ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky , je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2003 Z. z. z 25. júna 2002. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery. Jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je územná ochrana prírody a krajiny. Ňou sa podľa zákona rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.  Chránené územia Devínskej Novej Vsi sú zaradené od 1 do 4 stupňa ochrany.

Chránené vtáčie územie

Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

podľa zákona predstavuje biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu. Na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania ho môže vyhlásiť vláda nariadením, v ktorom ustanoví aj zoznam činností, ktoré sú v CHVÚ zakázané, vrátane ich územného a časového obmedzenia.

Chránené vtáčie územie – Záhorské Pomoravie

Územia Európskeho významu

Devínske alúvium Moravy, Devínska Kobyla, Štokeravská vápenka

Územím európskeho významu (ÚEV) sa podľa zákona sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,

· na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,

· ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným MŽP SR a prerokovaným s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Cieľom súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000 je zachovať prírodné dedičstvo významné pre celú EÚ, zabezpečiť jeho ochranu a podporiť tie aktivity v chránených územiach, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody.

Územia európskeho významu (ÚEV) sú spoločne s chránenými vtáčími územiami súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

územia európskeho významu v DNV Devínske alúvium Moravy, Devínska Kobyla, Štokeravská vápenka

Územia medzinárodného významu- Ramsársky dohovor

Ramsarská lokalita – Moravské luhy

Územím medzinárodného významu sa podľa zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu (14 tzv. Ramsarských lokalít), lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO (2 lokality), biosférické rezervácie (4 lokality) a lokality s udeleným Diplomom Rady Európy (2 lokality) . Môžu nimi byť aj iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.

územie medzinárodného významu v DNV – Moravské luhy

Národná sústava chránených území

Národné parky a chránené krajinné oblasti sa označujú ako veľkoplošné chránené územia (VCHÚ). Chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, prírodné parky a chránené krajinné prvky sa označujú ako maloplošné chránené územia (MCHÚ). Všetky tieto chránené územia tvoria národnú sústavu chránených území.

Veľkoplošné chránené územie DNV

Chránená krajinná oblasť (CHKO)

Malé Karpaty, Devínska Kobyla

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Vyhlásiť ho môže Vláda Slovenskej republiky nariadením a na jej území, platí druhý stupeň ochrany, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty (Devínska Kobyla)

Maloplošné chránené územie DNV

Chránený areál (CHA)

Devínske alúvium Moravy

je lokalitu, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Vyhlásiť ho môže vláda nariadením a na jeho území platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany

Prírodná rezervácia (PR)

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla
Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka

je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho alebo biotopy národného významu. Vyhlásiť ju môže vláda nariadením a na jej území platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu (NPR).

Chránené územia Devínskej Novej Vsi

zdroj: sopsr.sk, enviroportal.sk

Správa chránených území DNV

Devínske alúvium Moravy

Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
tel. : 034 772 27 35
fax : 034 772 27 35

ďalšie kontakty

Devínska Kobyla

Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
tel. : 033 647 40 02 / 033 640 05 49
fax : 033 6474 002

ďalšie kontakty

Štokeravská vápenka

Regionálna správa ochrany prírody a krajiny
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel. : 02/642 830 82
fax : 02 5937 53 81

Odporúčané stránky:

Ako sa správať správne v prírode?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *