Chránené územia DNVEkocentrum

Ramsarská lokalita – Moravské luhy

Ramsarská lokalita – Moravské luhy sa zaraďuje medzi územia medzinárodného významu. Rámsarský dohovor je medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Dohovor bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Rámsar, ležiacom na brehu Kaspického mora. Mokrade sú územia s močiarmi, slatinami a rašeliniskami. Taktiež územia s vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, sladkými, brakickými alebo slanými. Na území DNV sa ramsarská lokalita – Moravské Luhy s časti prekrýva s územím Devínske alúvium Moravy.

Ramsarská lokalita – Moravské luhy na území DNV

Územia medzinárodného významu

Územím medzinárodného významu sa podľa zákona rozumie lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu (14 tzv. Ramsarských lokalít), lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO (2 lokality), biosférické rezervácie (4 lokality) a lokality s udeleným Diplomom Rady Európy (2 lokality) . Môžu nimi byť aj iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.

Ak si to vyžaduje plnenie záväzkov a odporúčaní, územie medzinárodného významu sa vyhlási za chránené územie podľa tohto zákona so stupňom ochrany, ktorého uplatnením sa zabezpečí ochrana územia medzinárodného významu v súlade s týmito záväzkami a odporúčaniami. Všetky územia medzinárodného významu na Slovensku sú v súčasnosti súčasťou niektorej z národných kategórií chránených území.

Moravské luhy

Moravské luhy (Morava Floodplains)
(súčasť cezhraničnej Trilaterálnej ramsarskej lokality Nivy na sútoku riek Morava-Dyje-Dunaj / Floodplains of the Morava-Dyje-Danube Confluence – Česká republika, Rakúsko, Slovensko)
Číslo lokality: 604; dátum zapísania: 26.05.1993; výmera: 5 380 ha;
Okres: Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica
Katastrálne územie: Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Bystrická hora, Gajary, Malé Leváre, Mást III, Stupava, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Brodské

Ramsarská lokalita – Moravské luhy

Mokrade patria medzi biotopy s najvyššou biodiverzitou a produktivitou. Poskytujú nevyhnutné ekosystémové služby a zásobujú nás vodou. Avšak naďalej degradujú a často dochádza k ich vysúšaniu, zavážaniu, vypaľovaniu a snahe o zmenu ich využitia. Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a  riečne nivy, či už prírodné, alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou.

Mokrade sú definované v právnom systéme Slovenska v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“).

Podľa § 2 písm. g), zákona č. 543/2002 Z. z. je mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a  vodnými nádržami. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v  súlade s osobitným predpisom (§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Výkonným orgánom dohovoru na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zriadilo Slovenský ramsarský výbor (SRV). Výbor iniciuje a podporuje efektívne plnenie záväzkov dohovoru, jeho rezolúcií a odporúčaní.

Mokrade medzinárodného významu Slovenska – ramsarské lokality

Zoznam medzinárodne významných mokradí Slovenska (PDF 351kB)

zdroj: Ramsar, minzp.sk, sopsr

titulná foto: Tomáš Hulík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *