Ekocentrum

Naše Ekocentrum je určené pre deti materských a základných škôl v Bratislave a jej širšom okolí. Cieľom je dostať deti priamo do prírody, ale pri nepriaznivom počasí máme pripravenú environmentálnu učebňu s najrôznejšími pomôckami a knihami. Deti tu môžu zblízka preskúmať napríklad hniezda našich spevavcov, vajíčka a pierka. K dispozícii máme určovacie kľúče a kruhy, množstvo odbornej literatúry, nepravé skameneliny a vývinové štádiá hmyzu. Súčasťou Ekocentra je aj nádvorie s bylinkovou záhradou a hmyzím hotelom, ktoré v letných mesiacoch slúži aj ako priestor pre workshopy a semináre. 

Celoročný ekovýchovný cyklus

Pre predškolákov a deti 1.-8. tried ZŠ sme vypracovali jedinečný „Celoročný ekovýchovný cyklus“ rozčlenený do štyroch ročných období. Absolvujú ho všetky deti, ktorých školy a škôlky sa prihlásili do nášho ekovýchovného programu.

Prednášky a exkurzie

Vďaka prednáškam a exkurziám pripravovaným našim Ekocentrom objavia deti a návštevníci nepoznanú prírodu v ich bezprostrednom okolí. Zážitkovou a interaktívnou formou ich naša eko-lektorka prevedie jedinečným územím nivy rieky Moravy a Devínskej Kobyly. Objavia a spoznajú živočíchy a rastliny, ktoré doteraz na prechádzkach prehliadali. Osvoja si zásady ako sa v prírode správať, vysvetlia si fungovanie potravinových reťazcov a ekosystémov prírody.

Ekocentrum v Devínskej Novej Vsi vzniklo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce programu Interreg SK-AT pod názvom „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách“ a akronymom „3E-Morava Nature“ a vďaka finančnej podpore Európskej únie, MIRRI SR a MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Do prevádzky bolo spustené v septembri 2019 v priestoroch zrekonštruovanej historickej budovy Mýtnice, v blízkosti Cyklomostu Slobody.

Ekocentrum je priamo prepojené s Turistickou kanceláriou (TIK) a požičovňou bicyklov. Záujemci tu získajú rôzne tipy na výlety do siete chránených oblastí Natura 2000, ale aj vzdialenejších lokalít. Pre širokú verejnosť organizujeme environmentálne zamerané workshopy, semináre, výlety, brigády a výstavy.

Ekocentrum je otvorené v rámci predom dohodnutých hodín ekovýchovy s našou lektorkou Mgr. Natáliou Lipovou PhD. ekocentrumdnv@gmail.com.

Veríme, že prostredníctvom zvýšenej informovanosti deti a dospelých o jedinečnosti, spletitosti a vzájomnej prepojenosti všetkých zložiek životného prostredia prebudíme to kladné v nás, čo umožní životné prostredie uchovať a chrániť i pre ďalšie generácie.