Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka

Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka je maloplošné chránené územie so štvrtým stupňom ochrany. Územie predstavuje nálezisko zvyškov mnohých stavovcov. K unikátnym nálezom patria zvyšky opice . Na trávnatých svahoch rastie vzácna, vzrastom najvyššia orchidea, jazýčkovec jadransky.

Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka

Štokeravskú vápenku tvoria 3 opustené kameňolomy na severnom svahu Devínskej Kobyly.

Opustené lomy Štokeravskej vápenky sú dnes významnou archeologickou lokalitou s rozlohou okolo 13 ha. Ukrývajú v sebe rôzne geologické útvary a unikátne nálezy skamenelín.

Vápenka bola od 70. rokov 19. storočia pobočkou Stockerauských akciových vápeniek v Rakúsku. Kameňolomy mala v lokalitách Srdce, Malé Srdce a Biely kameňolom. Vápno sa pálilo v dvoch peciach a celá produkcia sa vyvážala do Rakúska a Talianska. V roku 1932 sa vápenka stala samostatným podnikom pod názvom DEVONA, úč. spol. pre priemysel vápenný, kamenný a stavebný. Bola rekonštruovaná v rokoch 1940 – 42.V roku 1945 bola na podnik uvalená národná správa.

Štokeravská vápenka

Pri ťažbe vápenca bola odkrytá skalná stena jaskyne, ktorá musela existovať už pred mladšími treťohorami. Množstvo stalaktitov, stalagmitov, stalagnátov, ale aj kamenné záclony a vodopády vytvárajú pôsobivý útvar.

Štokeravská vápenka

Neďaleko jaskyne je ďalší zaujímavý prírodný útvar – vežička so skalným oknom. Ide o kremencový blok, ktorý vznikol v spodnom triase. Kremence dnes tvoria vrchol Devínskej Kobyly, ich „čriepky“, v podobe nemalých blokov, sú roztrúsené po zlomovom svahu.

Štokeravská vápenka

Priľahlé svahy sú porastené rastlinstvom stepného a lesostepného charakteru. Na trávnatých svahoch rastú viacero chránených rastlín. Jednou z nich je aj vzácna, vzrastom najvyššia orchidea, jazýčkovec jadranský.

Štokeravská vápenka

Kameňolom, Štokeravská vápenka, sa môže pochváliť mnohými paleontologickými naj. Unikátny je nález prakoňa, zvyšky opice, ale aj nálezy fosílnych zvyškov obojživelníkov, korytnačiek, netopierov, zajacov, hlodavcov, tapírov, mastodontov, nosorožcov a jeleňov.

zdroj: PALEO web