Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla je maloplošná chránená oblasť s rozlohou 101, 12 hektárov. Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1964. Predmetom štvrtého stupňa ochrany je prírodný komplex najjužnejšieho výbežku Malých Karpát. Komplex má mimoriadne botanické, zoologické, geologické a paleontologické hodnoty. Nachádzajú sa tu význačné xerotermné spoločenstvá s bohatým zastúpením chránených a ohrozených druhov. Súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla je paleontologickou lokalitou Sandberg.

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla so štvrtým stupňom ochrany

Prírodná rezervácia (PR)

je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho alebo biotopy národného významu. Vyhlásiť ju môže vláda nariadením a na jej území platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda nariadením vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu (NPR).

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla

Na voľných plochách sa rozšírili stepné elementy a lesostepné porasty so zriedkavou a s chránenou flórou (jediný výskyt rešetliaka skalného, hrachora sférického a ihlice nízkej na Slovensku) a faunou (sága stepná, modlivka zelená). Vyskytuje sa tu asi 600 druhov vyšších rastlín, z toho 22 chránených, a asi 600 druhov motýľov. Súčasťou rezervácie je svetoznáma paleontologická lokalita Sandberg s pozostatkami morských pieskov. More sa tu rozprestieralo v období treťohôr pred 14 až 16 miliónmi rokov. Našli sa tu zvyšky vyše 300 druhov morských a suchozemských živočíchov (ulitníky, ježovky, žraloky, veľryby, tulene, mastodonty, nosorožce, antilopy, antropoidné opice). Vedecky toto územie predstavuje jedno z najcennejších chránených území Slovenska. Rezerváciou vedie náučný chodník.

zdroj: šopbratislavaregion