Chránené územia DNVEkocentrum

Správame sa správne v prírode?

V prírode by sme sa mali správať zodpovedne a každý by mal začať sám od seba. Slovensko má veľa nádherných a  chránených oblastí, v ktorých platia prísne pravidlá. Sú rozdelené do 5 stupňov. Na území Devínskej Novej Vsi sa nachádzajú unikátne oblasti až so IV. stupňom ochrany prírody, ktoré sú potrebné chrániť. Na najvyššie stupne ochrany sa vzťahujú všetky zákazy I., II. a III. stupňa.

Na území Slovenskej republiky platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny.

 1. ramsarská lokalita Moravské luhy
 2. chránené vtáčie územie Záhorské pomoravie

Čo sa nesmie v  II. stupni robiť:

V chránených územiach II. stupňa sa nesmie:

 • Zanedbávať akákoľvek všeobecná ochrana prírody
 • Vjazd a státie s motorovými a nemotorovými vozidlami za hranice zastavaného územia obce, mimo diaľnice, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo priestoru letiska.

V Devínskej Novej Vsi máme niekoľko spoločensky významných a chránených miest, ktoré zvykneme navštevovať počas výletov do extravilánu obce. Prečo to tak je?  Na tomto území sa nachádza fauna a flóra, ktorá je veľmi významná pre ekosystém a spoločnosť a preto je aj chránená. Do III. stupňa ochrany patrí CHA (Chránený areál):

 1. časť územia Devínske alúvium Moravy
 2. CHKO Devínska Kobyla

V chránených územiach III. stupňa sa okrem uvedeného navyše nesmie:

 • Bicyklovať mimo cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy
 • Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického, alebo náučného chodníka
 • Táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký a skalolezecký výstup, skialpinizmus a iné športové aktivity mimo zastavaného územia obce
 • Organizovať verejné podujatia
 • Používať zariadenia, ktoré spôsobujú zvukové, alebo svetelné efekty ( ohňostroj, reproduktory a iné) mimo uzavretých stavieb
 • Rozširovať nepôvodné druhy fauny a flóry
 • Zbierať rastliny v rátane ich plodov
 • Organizovať spoločenské poľovačky
 • Vykonávať banskú činnosť
 1. časť územia Devínske alúvium Moravy

IV. stupeň ochrany prírody má najväčšie zastúpenie v našom blízkom okolí. Do IV. stupňa ochrany prírody patria lokality ako:

 1. Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla
 2. Prírodná rezervácia Štokeravská vápenka
 3. Časť územia Devínske alúvium Moravy

V chránených územiach IV. stupňa sa okrem uvedeného navyše nesmie:

 • Ťažiť drevo
 • Umiestiť reklamné, alebo propagačné zariadenie
 • Aplikovať chemické látky a hnojivá
 • Rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny
 • Zbierať nerasty a skameneliny
 • Oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice
 • Umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat
 • Vykonávať geologické práce
 • Umiestniť zariadenie na vodnom toku a inej vodnej ploche neslúžiacej na plavbe alebo správe toku
 • Voľne pustiť psa

Najvyšší stupeň ochrany prírody je V. .

V našom okolí na nachádza jedna lokalita s najvyšším stupňom ochrany prírody. Jedná sa o:

 1. Prírodná rezervácia Fialková dolina

V chránených územiach V. stupňa sa navyše nesmie:

 • Zasiahnuť do vegetačného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt
 • Stavať lesnú cestu alebo zvážnicu
 • Zriadiť poľovnícke alebo rybochovné zariadenie
 • Osvetľovať bežeckú či lyžiarsku trať, alebo športový areál
 • Rušiť pokoj a ticho
 • Chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha
 • Meniť stav mokrade, alebo koryto vodného toku
 • Umiestniť stavbu

Zdroj: ústredný portál verejnej správy slovensko.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *