Chránené územia DNVDevínska Nová VesTuristicky zaujímavé miesta

Chránený areál Devínske alúvium Moravy

Chránený areál (CHA)

je maloplošná chránená oblasť, čiže lokalita, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Vyhlásiť ho môže vláda nariadením a na jeho území platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. K 31. 12. 2020 je vyhlásených 181 CHA.

Názov:Chránený areál Devínske alúvium Moravy
Vyhlásenie CHÚ:Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 5/1999 z 3.9.1999
Výmera:253,16  ha
Katastrálne územie:Devínska Nová Ves, Devín
Prekryv s inými chránenými územiami:územia európskeho významu SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy , SKUEV0314 Morava, CHVÚ Záhorské Pomoravie , Ramsarská lokalita – Moravské luhy (Morava Floodplains)
Stupeň ochrany prírody:2 – 4 mapka so stupňami územnej ochrany

Chránený areál Devínske alúvium Moravy

bol pôvodne vyhlásený podľa zákona č 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vtedy ešte neboli uzákonené stupne ochrany prírody. Od roku 2002 platí nový zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., ktorý úž legislatívne zadefinoval stupne ochrany prírody, čo vyvolalo potrebu priradiť konkrétne stupne aj k existujúcim chráneným územiam. V tomto zmysle Krajský úrad ŽP v Bratislave vydal 12.5.2004 Vyhlášku č. 1/2004, ktorá stanovila, že v CHA Devínske alúvium Moravy bude platiť 4. stupeň ochrany prírody.

Ešte v tom istom roku, 14. júla 2004, vyšiel Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 , ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Z tohto dokumentu vyplýva, že existujúci CHA je čiastočne prekrytý dvomi územiami európskeho významu, pričom v každom z nich platí iný stupeň ochrany prírody – SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy (3. stupeň OP) a SKUEV0314 Morava (2 stupeň OP)

Keďže na ostatnej časti chráneného územia platí stále 4. st. OP, tak dôsledkom týchto legislatívnych zmien momentálne platia na území CHA Devínske alúvium Moravy tri rôzne stupne ochrany prírody – 2, 3 a 4. Graficky je to znázornené v priloženej mapovej prílohe.

Priblížený pohľad na územie Devínskeho alúvia Moravy so IV. stupňom ochrany prírody

Predmet ochrany prírody:

Územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany prírodného prostredia inundačného pásma rieky Moravy s jej ramennou sústavou, ochrany lúčnych, močiarnych a lesných biotopov ako aj typického rázu nížinnej lužnej krajiny. Na území sa nachádza množstvo vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov.

foto: Tomáš Hulík

Devínske alúvium Moravy s rozlohou 155,68 ha, ktoré sa nachádza v katastri obce Devínska Nová Ves, má mimoriadny význam na európskej úrovni. Je tiež súčasťou mokrade medzinárodného významu – Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja, ktorú Slovensko zdieľa spoločne s Rakúskom a Českou republikou.

Územie predstavuje dobre zachovalú ukážku nivnej krajiny formovanej pravidelnými záplavami a poľnohospodárskou činnosťou. Tvorí ho mozaika zaplavovaných lúk a vodných plôch, trsťových močiarov a zvyškov lužných lesov.

Vodné plochy sú domov obojživelníkov ako kunka červenobruchá a mlok dunajský, z bezstavovcov – mäkkýšov kotúľka štíhla a korýtko riečne alebo vážka klinovka hadia. Na vzhľade lokality sa však asi najvýraznejšie „podpisuje“ bobor vodný. V jazierkach a ich okolí možno nájsť početné bobrie ohryzy ako aj bobrie stavby – hate a tzv. hrady – navŕšené kopy dreva, ktoré ukrývajú vchod do bobrej nory.

foto: Tomáš Hulík

Typickými obyvateľmi nivných lúk sú motýle. Ohniváčik veľký sa viaže na širokolisté štiavy, ktoré sú živnou rastlinou jeho húseníc. Z vtákov tu možno pozorovať, ale najčastejšie začuť, trsteniarika malého, lysku čiernu, chrapkáča poľného, strnádku lúčnu. Drobné živočíchy tu ako svoju potravu lovia haja červená, volavka popolavá, bocian biely a iné. Dutiny v stromoch v lužnom lese používajú ako svoje obydlie okrem vtákov aj netopiere ako napríklad uchaňa čierna. Netopier obyčajný využíva les ako lovisko.

Viac informácií o tomto nádhernom území sa môžete dozvedieť aj na náučnom chodníku, ktorý prechádza Nivou Moravy. Chodník môžu pri sledovaní prírodných zaujímavostí využiť peší návštevníci i cyklisti.

zdroj: broz, chkozahorie, enviroportal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *