Aktuality

Devínska Kobyla zvyšuje stupeň ochrany. Ako sa mení jej mapa?

Devínska Kobyla je naozaj výnimočnou lokalitou, ktorá si zaslúži patričnú pozornosť. Na relatívne malom kúsku zeme sa nachádza veľa výnimočných biotopov a úlohou nás je ju chrániť. Najbližšia časť Malých Karpát k Devínskej Novej Vsi je najvýznamnejšou lokalitou nie len na Slovensku, ale aj v Európe a v niektorých aj na svete. A preto prichádza zmena Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 375/2023 Z.z. Devínska Kobyla zvyšuje stupeň ochrany prírody.

Zvýšeným stupňom ochrany sa menia aj pravidlá, ktoré platia v novej prírodnej rezervácii. V chránenom území V. stupňa ochrany sa nesmie:

 • Zanedbávať akákoľvek všeobecná ochrana prírody
 • Vjazd a státie s motorovými a nemotorovými vozidlami za hranice zastavaného územia obce, mimo diaľnice, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo priestoru letiska
 • Bicyklovať mimo cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy
 • Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického, alebo náučného chodníka
 • Táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký a skalolezecký výstup, skialpinizmus a iné športové aktivity mimo zastavaného územia obce
 • Organizovať verejné podujatia
 • Používať zariadenia, ktoré spôsobujú zvukové, alebo svetelné efekty (ohňostroj, reproduktory a iné) mimo uzavretých stavieb
 • Rozširovať nepôvodné druhy fauny a flóry
 • Zbierať rastliny v rátane ich plodov
 • Organizovať spoločenské poľovačky
 • Vykonávať banskú činnosť
 • Ťažiť drevo
 • Umiestiť reklamné, alebo propagačné zariadenie
 • Aplikovať chemické látky a hnojivá
 • Rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny
 • Zbierať nerasty a skameneliny
 • Oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice
 • Umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat
 • Vykonávať geologické práce
 • Umiestniť zariadenie na vodnom toku a inej vodnej ploche neslúžiacej na plavbe alebo správe toku
 • Voľne pustiť psa
 • Zasiahnuť do vegetačného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt
 • Stavať lesnú cestu alebo zvážnicu
 • Zriadiť poľovnícke alebo rybochovné zariadenie
 • Osvetľovať bežeckú či lyžiarsku trať, alebo športový areál
 • Rušiť pokoj a ticho
 • Chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha
 • Meniť stav mokrade, alebo koryto vodného toku
 • Umiestniť stavbu

Nariadenie má však isté výnimky pre tento konkrétny prípad. Devínska Kobyla bude mať miesta na ktorých nebude podľa zákona č. 543/2002 Z. z. zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo jazdiť na bicykli, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať za hranicami zastavaného územia obce, vykonávať športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce, organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie a zbierať rastliny vrátane ich plodov za nasledovných podmienok:

 1. Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce [§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu. Pohybom sa rozumie aj beh, severská chôdza a turistika. V týchto lokalitách je zvýšené nebezpečenstvo padania konárov a stromov, preto je pohyb verejnosti v nich len na vlastnú zodpovednosť.
 2. Vchádzať alebo jazdiť na bicykli za hranicami zastavaného územia obce na území prírodnej rezervácie [§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné okrem vyznačených cyklotrás aj na lesných približovacích cestách, ktoré sú vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 2 tohto zoznamu. Vyznačené cyklotrasy sú: 2014 – modrá, 5010 – zelená, 8022 – žltá, 8023 – žltá, 8024 – žltá.
 3. Jazdiť na koni za hranicami zastavaného územia obce (§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2022 Z. z.) je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu.
 4. Zakladať oheň mimo uzavretých stavieb za hranicami zastavaného územia obce [§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné na existujúcich ohniskách zriadených k   …2023 v lokalitách Nad Sandbergom, Devínska Kobyla – rozhľadňa, Studnička pri ceste, Biele skaly a Psie skaly, ktoré sú vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 3 tohto zoznamu.
 5. Lyžovať sa za hranicami zastavaného územia obce [(§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu a to v období snehovej pokrývky.
 6. Organizovať a vykonávať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatia [§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu chko.malekarpaty@sopsr.sk. Na ostatnom území zóny B prírodnej rezervácie je možné organizovať a vykonávať len telovýchovné, športové a turistické podujatia, a to na vyznačených turistických chodníkoch a náučných chodníkoch vyznačených v prílohe č. 1 tohto zoznamu a na cyklotrasách a lesných približovacích cestách vyznačených na mape v prílohe č. 2 tohto zoznamu, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu chko.malekarpaty@sopsr.sk.
 7. Podujatia v orientačnom behu je možné organizovať a vykonávať len na území A zóny prírodnej rezervácie, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu chko.malekarpaty@sopsr.sk.  Spodná časť Weitovho lomu sa vyhradzuje pre konanie bohoslužby každoročne15. septembra kalendárneho roka.
 8. Zbierať lesné plody a huby  [§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné pre vlastnú spotrebu v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu.
 9. Zoznam vyhradených miest je platný od …2024.

Devínska Kobyla

Vláda vyhradila miesta na Devínskej Kobyle na trávenie voľného času

Devínska Kobyla od 1.1. 2024 nezostane úplne neprístupná. Vláda vyhradila miesta v oblasti na trávenie voľného času. Stále bude možné v čase a podmienkach ktoré to umožňujú založiť oheň alebo bicyklovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *