Chránené územia DNVEkocentrumNatura 2000

NATURA 2000

Logo Natura

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z:

zdroj: natura 2020

V júni 2020 bolo v rámci celej EÚ (ešte vrátane Spojeného kráľovstva) vymedzených spolu 27 852 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 784 994 km² (17,9 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti takto aktualizovaného národného zoznamu území európskeho významu sa začali v roku 2018.

Chránené vtáčie územia

Chránené vtáčie územia sa na Slovensku vymedzujú pre 81 druhov vtákov, územia európskeho významu pre 66 biotopov európskeho významu44 biotopov druhov rastlín európskeho významu a 95 biotopov druhov živočíchov európskeho významu. Pre jednotlivé biotopy a druhy rastlín a živočíchov sú postupne vypracúvané odporúčané manažmentové opatrenia (dostupné na vyššie uvedených odkazoch), ktoré sú východiskom pre zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu. Aktuálne sú spracované pre všetkých 44 druhov rastlín európskeho významu a pre 19 nelesných biotopov európskeho významu. Zásady starostlivosti o biotopy a druhy európskeho významu v územiach európskeho významu sú novou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 4 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Chránené vtáčie územie – Záhorské Pomoravie

Územia európskeho významu

Aktualizovaný národný zoznam ÚEV tvorí 642 lokalít, ktoré pokrývajú 12,6 % celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Predstavujú územia, tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia. Medzi biotopy napríklad patria alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, horské kosné lúky kosodrevina, vresoviská a medzi druhy vretenica malá, zubor hrivnatý, vlk dravý, netopier obyčajný, kamzík vrchovský.

Územia európskeho významuDevínske alúvium Moravy, Devínska Kobyla, Štokeravská Vápenka

Správa:

CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
tel. : 034 772 27 35
fax : 034 772 27 35

ŠOP SR – RCOP Bratislava
Jeséniova 17D
831 01 Bratislava
tel. : 02/642 830 82
fax : 02 5937 53 8

Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
tel. : 033 647 40 02 / 033 640 05 49
fax : 033 6474 002

titulná foto: Tomáš Hulík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *