Knižničné služby

Vážení návštevníci,

využite našu malú knižnicu pri TIK DNV. Máme v nej vyše 60 knižných publikácií a brožúr s prírodovednou i miestopisnou tematikou, nechýba ani zopár turistických sprievodcov i ďalšie knihy. Na požičanie knižky nepotrebujete čitateľský preukaz, namiesto neho zaplatíte zálohu, ktorú pri vrátení knihy dostanete späť. Za požičanie zaplatíte symbolický poplatok.
Zoznam titulov i výšku zálohy a poplatku za požičanie si môžete vyhľadať tabuľke:

Zoznam literatúry

NáhľadNázovMesačný
poplatok
za požžičanie
Výšška
finančnej
zálohy
KódTémaVydavateľAutor:Rok vydania:Jazyk: ISBN/ISSNFormát:Rozsah:Väzba:                                                                                                                      
Manuál pre starostlivosť o bobra vodného0,20 €€10 €€TIK001prírodaŠŠtátna ochrana prírody Slovenskej republikyValachoviè, D., Gímeš, R.2003slovenský80-89035-23-X211 x 300 mm61 stránmäkká
Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly0,20 €€10 €€TIK002prírodaAPOPFeráková, V., Kocianová, E. a kol.1997slovenský80-967494-1-2218 x 288 mm190 strántvrdá
Biodiverzita abrodu - stav, zmeny a obnova / Biodiversity of Abrod - State, Changes and Restoration0,20 €10 €€TIK002prírodaDaphneStanová. V; Viceníková, A.2005slovenský, anglický80-89133-01-0218 x 305 mm270 strántvrdá
Fauna Devínskej Kobyly0,20 €€10 €€TIK004prírodaAPOPMajzlan, O.2005slovenský80–968217–1–7210 x 276 mm184 strántvrdá
Objavujeme stromy a kry0,20 €€10 €€TIK005metodická príručkaMiestny úrad Bratislava - Devínska Nová VesŠimonová, M. a kol.2003slovenský80-969003-5-8klasický ve¾ký A4 karisblok151 strán + množstvo metodických prílotvrdá zakladaèková
Chránená krajinná oblasť Záhorie / Protected Landscape Area Záhorie0,20 €€10 €€TIK006prírodaŠOP SRKosorínová, M.slovenský, anglický80-89035-06-X207 x 240 mm70 stránmäkká
Wir entdecken Bäume und Sträucher0,20 €€10 €€TIK006metodická príručkaMiestny úrad Bratislava - Devínska Nová VesŠimonová, M. a kol.2003nemecký80-969003-5-8klasický ve¾ký A4 karisblok156 strán + množstvo metodických prílohtvrdá zakladaèková
Stromy a kry Devínskej Kobyly / Bäume und Sträucher der Devínska Kobyla0,20 €€10 €€TIK007prírodaMiestny úrad Bratislava - Devínska Nová VesŠimonová, M. a kol.2003slovenský, nemecký 80-968976-6-7148 x 210 mm 80 stránmäkká
Aluviálne lúky rieky Moravy / Morava River Floodplain Meadows0,20 € €10 €€TIK008prírodaDaphneŠeffer, J., Stanová, V. a kol.1999slovenský, anglický80-967471-5-0217 x 305 mm187 strántvrdá
Bratislava Preßburg0,20 €€10 €€TIK010turistický sprievodcaALBERA - ALEBROSHanèin, V. a kol.nemecký80-968383-1-8102 x 203 mm94 strán + mapa súèasou obálkymäkká
Devínska Kobyla v dávnych dobách a dnes0,20 € €10 €€TIK011prírodaŠtátny pedagogický ústavBizubová, M. a kol.1997slovenský80-85756-30-7146 x 206 mm44 stránmäkká
Vysoká pri Morave (od praveku po dneššok)0,20 €10 €TIK012vlastivedná monografiaNerád, V. a kol.1996slovenský80-967576-6-0213 x 298 mm158 stránmäkká
Malokarpatské múzeum Pezinok0,20 €€10 €TIK013sprievodca expozíciamiMalokarpatské múzeum v PezinkuZajac, I.; Turcsány, J.1987slovenský212 x 206 mm58 stránmäkká s obalom
Bratislava0,20 €€10 €€TIK014zborník mestského múzeaMestské múzeum BratislavaMestské múzeum Bratislava2001slovenský80-968287-0-3166 x 236 mm146 stránmäkká
Devínska Nová Ves0,20 €€10 €€TIK015vlastivedná monografiaMestská časť Bratislava - Devínska Nová VesPokorný, V. a kol.1995slovenský80-967300-2-9220 x 284 mm293 strán + 24-stranová farebná prílohatvrdá
Turistický sprievodca prírodou0,20 €€10 €€TIK016sprievodca, prírodaPrírodaEisenreich, W.; Eisenreich, D.1999slovenský80-07-01080-7104 x 194 mm400 stránmäkká, v priesvitnom obale
Jaskyne Slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo0,20 €€10 €€TIK017prírodaSAŽPBella, P.; Rozložík, M.2001slovenský, anglický, nemecký80-88850-22-3150 x 210 mm18 stránmäkká
Terminologický slovník environmentalistiky0,20 €10 €€TIK018environmentalistikaMŽP SRKlinda, J.2000slovenský80-88833-22-1164 x 236 mm764 stránmäkká
Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a žživočíchov SR a ČR 40,20 €€10 €€TIK020prírodaBiosféraDavid, S. a kol.2007slovenský978-80-968030-8-8212 x 273 mm74 stránmäkká
Xerotermné biotopy Slovenska0,20 €€10 €€TIK021prírodaFautimaJedlièka, L. a kol.2007slovenský80-968522-9-9210 x 300 mm138 stránmäkká
Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry0,20 €10 €€TIK022environmentalistikaFautimaJedlièka, L. a kol.2007slovenský80-968522-9-9210 x 300 mm138 stránmäkká
Bratislava Pressburg (Practical guide)0,20 €10 €€TIK023turistický sprievodcaALBERA - ALEBROSHanèin, V.; Modráèik, P.2004anglický80-968879-1-2112 x 212 mm137 strán + 2 mapy súèasou obalumäkká
Bratislava Preßburg (Praktischer Stadtbegleiter)0,20 €10 €€TIK024turistický sprievodcaALBERA - ALEBROSHanèin; V.; Modráèik, P.2004nemecký80-968879-2-0112 x 212 mm137 strán + 2 mapy súèasou obalumäkká
Bratislava Preššporok0,20 €10 €€TIK025turistický sprievodcaALBERA - ALEBROSHanèin; V.; Modráèik, P.2004slovenský80-968879-0-4112 x 212 mm137 strán + 2 mapy súèasou obalumäkká
Katalóg biotopov Slovenska0,20 €€10 €€TIK026prírpda, environmentalistikaDaphneStanová, V.; Valachoviè, M.2002slovenský80-89133-00-2152 x 218 mm225 strántvrdá
Európsky významné biotopy na Slovensku0,20 €10 €€TIK027príroda, environmentalistikaDaphneViceníková, A.; Polák, P.2003slovenský80-89035-24-8152 x 212 mm151 stránmäkká
Devínska Nová Ves a okolie0,20 €€10 €€TIK028turistický sprievodcaTuristická informaèná kancelária Devínska Nová VesRajchl, J.; Pochabová, J.2007slovenský978-80-969638-7-4212 x 151 mm32 strán + 2 mapy súèasou obalumäkká
Devínska Nová Ves und Umgebung0,20 €€10 €€TIK029turistický sprievodcaTuristická informaèná kancelária Devínska Nová VesRajchl, J.; Pochabová, J.2007nemecký978-80-969638-7-4212 x 151 mm32 strán + 2 mapy súèasou obalumäkká
The Imperial Festival Palace Hof0,20 €€10 €€TIK030turistický sprievodcaSchloss HofSchloss Hofanglický212 x 212 mm47 stránmäkká
Das Kaiserliche Festschlosshof0,20 €€10 €€TIK031turistický sprievodcaSchloss HofSchloss Hofnemecký212 x 212 mm47 stránmäkká
Od ŽŽeleznej opony k Zelenému pásu0,20 €€10 €€TIK032prírodaREC SlovenskoHudek, V. a kol.2007slovenský978-80-969436-4-7312 x 254 mm114 strántvrdá zakladaèková
Karpaty (správa o stave Karpát)0,20 €€10 €€TIK033environmentalistikaDaphneWebster, R.; Holt, S.; Avis, Ch. 2002slovenský80-968495-5-7211 x 298 mm69 strán + CDmäkká
Environmentalistika a právo I.0,20 €€10 €€TIK034environmentalistikaMŽP SRKlinda, J.1999slovenský80-88833-01-9168 x 235 mm1248 strántvrdá
Agenda 21 a trvalo udržžateľný rozvoj0,20 €€10 €€TIK035environmentalistikaMŽP SRKlinda, J.2001slovenský80-88833-03-5177 x 244 mm782 strántvrdá
Ohrozené oblasti žživotného prostredia v Slovenskej republike0,20 €€10 €€TIK036environmentalistikaSAŽPBohuš, P. a kol.1998slovenský80-232-0173-5147 x 211 mm36 strán+ 2 mapy súèasou obalumäkká
Nature Protection in Slovakia0,20 €€10 €€TIK037environmentalistikaMŽP SRKramárik, K.; Kosov, K.; Klescht, V.1998anglický80-88833-12-4149 x 208 mm28 stránmäkká
Udržžateľný rozvoj miest v Slovenskej republike0,20 €€10 €€TIK038environmentalistikaREC SlovenskoMederly, P.; Hudeková, Z.slovenský80-969436-1-8149 x 121 mm149 stránmäkká
Rio + 10. ŽŽivotné prostredie na Slovensku 1992 - 20020,20 €€10 €€TIK039environmentalistikaENVIRARabayová, Z. a kol.2002slovenský80-88833-34-5210 x 211 mm55 stránmäkká
Príručka environmentalistu0,20 €€10 €€TIK040environmentalistikaSAŽPKlinda, J. a kol.2002slovenský80-88850-54-1148 x 212 mm270 stránmäkká
Právo na žživotné prostredie. Základné právo èloveka0,20 €€10 €€TIK041environmentalistikaVydavate¾ské oddelenie Právnickej fakulty UKKošièiarová, S.1996slovenský80-7160-087-3175 x 247 mm150 stránmäkká
ŽŽivotné prostredie0,20 €€10 €€TIK042environmentalistika, prírodaslovenské pedagogické nakladate¾stvoKvasnièková, D. a kol.2002slovenský80-08-03341-X172 x 241 mm160 stránmäkká
Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen0,80 €€40 €€TIK043prírodaUmweltbundesamtBaumgartner, Ch.1999nemecký3-85457-487-8204 x 280 mm384 strán + 6 farebných mapiektvrdá
Flóra Slovenska IV/30,20 €€10 €€TIK044prírodaVEDABertová, L. a kol.1992slovenský80-224-0077-7176 x 248 mm564 strántvrdá, s obalom
Flóra Slovenska IV/40,20 €€10 €€TIK045prírodaVEDABertová, L. a kol.1988slovenský176 x 245 mm587 strántvrdá, s obalom
Flóra Slovenska II.0,20 €€10 €€TIK046prírodaVEDAFuták, J. a kol.1966slovenský180 x 247 mm349 strántvrdá, s obalom
Pamiatky a príroda Bratislavy0,20 €€10 €€TIK047príroda, zborníkPrírodaBaxa, P. a kol.1985slovenský180 x 246 mm300 strántvrdá, s obalom
Správa o stave žživotného prostredia Slovenskej republiky v roku 20040,20 €10 €€TIK048prírodaMŽP SRKlinda, J.; Lieskovská, Z.slovenský80-88833-40-X212 x 300 mm244 stránmäkká
Správa o stave žživotného prostredia Slovenskej republiky v roku 20020,20 €€10 €€TIK049environmentalistikaMŽP SR, SAŽPKlinda, J.; Lieskovská, Z.slovenský 80-88833-36-1212 x 300 mm248 stránmäkká
Správa o stave žživotného prostredia Slovenskej republiky v roku 20000,20 €€10 €€TIK050environmentalistikaMŽP SR, SAŽPKlinda, J.; Lieskovská, Z. a kol.slovenský 80-88833-29-9212 x 300 mm200 stránmäkká
State Of The Environment Report Slovac Republic 19980,20 €€10 €€TIK051environmentalistikaMŽP SR, SAŽPKlinda, J.; Lieskovská, Z. a kol.anglický 80-88833-19-1212 x 298 mm141 stránmäkká
Národná správa o trvalo udržžateľnom rozvoji v Slovenskej republike0,20 €10 €€TIK052environmentalistikaMŽP SR, SAŽPKlinda, J.; Bebej, J.; Toma, P.slovenský80-88833-35-3214 x 300 mm104 stránmäkká
Environment of The Slovak Republic0,20 €10 €€TIK053environmentalistikaMŽP SRKlinda, J.2001anglický80-88833-21-3212 x 300 mm112 stránmäkká
Metodické usmernenie obstarania a spracovania územného plánu obce0,20 €€10 €€TIK054environmentalistikaMŽP SRBerková, A. a kol.2001slovenský1335-1564212 x 300 mm56 stránmäkká
Národná správa o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku / National Report on the Status and Prote0,20 €10 €€TIK055environmentalistikaMŽP SRStraka, P.1998slovenský, anglický80-88833-09-4212 x 300 mm80 stránmäkká
Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku / National Biodiversity Strategy of Slovakia0,20 €10 €€TIK056environmentalistikaMŽP SRStraka, P.; Guziová, Z.1997slovenský, anglický80-88833-10-8211 x 298 mm114 stránmäkká
Framework For The National Biodiversity Strategy In The Slovac Republic0,20 €€10 €€TIK057environmentalistikaMŽP SRŠeffer, J. a kol.1996anglický211 x 300 mm40 stránmäkká
Krásy a vzácnosti slovenskej prírody0,40 €€20 €€TIK058prírodaOsvetaTesák, M.; Vološèuk, I.; Janota, D.1989slovenský238 x 300 mm288 strán + mapatvrdá, s obalom
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo0,60 €€30 €€TIK059príroda, kultúraMŽP SRKlinda, J.2000slovenský80-888-33-23-X217 x 304 mm412 strán + 48 strán farebná prílohatvrdá, s obalom
Österreichisch-slowakisches Marchland0,40 €€20 €€TIK060prírodaDAJAMAKollár, D.; Oveèková, J.; Oveèková, M.1996nemecký80-967547-1-8145 x 206 mm213 stránmäkká
Slovensko-rakúske Pomoravie0,40 €€20 €€TIK061prírodaDAJAMAKollár, D.; Oveèková, J.; Oveèková, M.1996slovenský80-967547-0-X158 x 212 mm213 strántvrdá
Ňedzela na Záhorí0,40 €€20 €€TIK062divadelná hraPala Nemec Lelín2008slovenský - záhorácky80-967547-1-8149 x 211 mm144 stránmäkká
Novosielske kipci / Novoveské obrázky0,20 €10 €€TIK063divadelné hry + spevník chorvátskych piesníChorvátsky kultúrny zväz na Slovensku (Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj)Tica-Pokorný, V.1999slovenský, chorvátsky80-968141-9-2145 x 206 mm116 stránmäkká
Rímske pamiatky na strednom Dunaji (Od Vindobony po Aquincum)0,20 €€10 €€TIK064históriaNadácia pre záchranu kultúrneho dedičstvaMusilová, M; Turèan, V. a kol.2010slovenský978-80-968910-1-6136 x 238 mm200 strántvrdá
Kanonická vizitácia farnosti Devínska nová Ves z roku 17820,20 €€10 €€TIK065história, miestopisŠEVT, a. s.Klaèka, J.2010slovenský978-80-970456-6-1212 x 305 mm60strántvrdá
Prvá písomná zmienka o Devínskej Novej Vsi (Zlatá kniha prameňov k dejinám Devínskej Novej Vsi)0,20 €€10 €€TIK066história, miestopisŠEVT, a. s.Klaèka, J.2010slovenský987-80-970456-7-8212 x 300 mm16 stránmäkká
Print Friendly, PDF & Email