Chránené územia

Niva Moravy leží na hranici s Rakúskou republikou. Svojou prírodnou, historickou a kultúrnou hodnotou sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie regióny v strednej Európe. Vďaka 40-ročnej izolácii za „železnou oponou“ sa tu vytvorili vhodné životné podmienky pre mnoho vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, ktoré poskytujú návštevníkom jedinečný obraz zachovanej prírody.

Územie je zaradené do sústavy národných aj medzinárodných chránených území. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vyhlásenej ako prvej nížinnej chránenej krajinnej oblasti na Slovensku (1989). Maloplošné chránené územia sú tu zastúpené viacerými typmi prírodných stanovíšť. Lužné lesy zastupujú dve národné prírodné rezervácie Horný les (ležiaci medzi Vysokou pri Morave a Záhorskou Vsou) a Dolný les (leží pod obcou Výsoká pri Morave). Predstavujú cenné zvyšky pôvodného lužného lesa, ktorý kedysi zaberal rozsiahle plochy nielen pozdĺž rieky Moravy, ale zasahoval hlbšie do oblasti Záhorskej nížiny. Samotné alúvium rieky Moravy od Devína až po Devínske jazero je vyhlásené ako chránený areál Devínske alúvium Moravy. Práve v tomto území leží aj najväčší komplex kvetnatých lúk na slovensku (Devínske jazero). Na týchto lúkach nachádzajú optimálne podmienky na hniezdenie mnohé vzácne a ohrozené druhy vtákov.

Unikátnosť územia v rámci Európy možno dokumentovať jeho zaradením medzi Významné vtáčie územia (Birdlife International, 1992). Niva Moravy je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000 (tvoria ju chránené vtáčie územia a územia európskeho významu). Bola navrhnutá ako súčasť chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. V rámci území európskeho významu sem patria nasledovné: Devínske alúvium Moravy, Devínske Jazero a Rieka Morava. Sústava území NATURA 2000 má svoje logické napojenie na rakúskej a českej strane, čím vytvára komplex území chránených európskou legislatívou. Územie Pomoravia bolo takisto vyhlásené za mokrade registrované v rámci Ramsarskej konvencie o ochrane mokradí medzinárodného významu (1993). Takisto ho zahrnula do svojej štruktúry aj ďalšia iniciatíva „Ekologické stavebné kamene pre náš spoločný európsky dom“ (1990).

Na rakúskej strane sa jedná o tri regióny v rámci Pomoravia: Marchegg, Angern a Hohenau. Dunajsko-moravsko-dyjské lužné lesy sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Patria medzi takisto medzi mokrade registrované v rámci Ramsarskej konvencie. Maloplošné chránené územia sú zastúpené viacerými prírodnými rezerváciami: Salzsteppe Baumgarten an der March (11 ha), Angerer a Durnkruter Marchslingern (81 ha) a Untere Marchauen (1166 ha). V blízkosti Marcheggu sa nachádza chránená oblasť Kleiner Breitensee a hneď za zámkom chránená oblasť WWF Moravské luhy. Najväčšou vzácnosťou moravských luhov sú kolónie bocianov bielych hniezdiacich na stromoch. V súčasnosti sa ich počet pohybuje okolo 40 bocianích párov. Lužné lesy pri sútoku Moravy a Dunaja sú súčasťou národného parku Donau – Auen.

Inundačné územie rieky Moravy poskytuje vhodné podmienky na rozvoj ekoturizmu a extenzívneho poľnohospodárstva orientovaného na rozvoj ekofariem a návratu tradičných foriem hospodárenia.

Print Friendly, PDF & Email