Rastlinstvo a živočíšstvo

Niva Moravy predstavuje jedinečné územie s veľkou druhovou bohatosťou zahŕňujúce v sebe viacero prírodných stanovíšť. Prevažujúcimi sú najmä dva typy: lužné lesy a zaplavované lúky. Samotný vodný tok vnímane tiež ako komplex prírodných stanovíšť: rieka, mŕtve ramená a brehové porasty.

Rastlinstvo
Vlhké lúky v záplavovom území sú bohaté na rastlinné druhy. Kvitnutie jednotlivých druhov závisí od dĺžky jarných záplav. V apríli začína kvitnúť vzácny plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia), bleduľa letná (Leucojum aestivum), kukučka lúčna (Lychnis flos- cuculi). Objavujú sa biele koberce žerušnice lúčnej (Cardamine pratensis) a iskerníka zlatožltého (Ranunculus auricomus). V máji sa objavuje kosatec sibírsky (Iris sibiricaI), krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) a nádherná margaréta biela (Leucanthemum vulgare).
Mäkký lužný les (vŕbovo–topoľový) sa nachádza v mokrých častiach nivy. Dobre znáša dlhodobé záplavy. Typickými predstaviteľmi sú vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (S. fragilis), topoľ čierny (Populus nigra) a topoľ biely (P.alba). Kroviny sú zastúpené najmä bazou čiernou (Sambucus nigra) Z bylín tu rastie pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), kostihoj lekársky (Symphytum officinale), bleduľa letná (Leucojum aestivum)
Tvrdý lužný les (dubovo-brestovo-jaseňový) rastie na vyšších terasách rieky. Neznáša časté záplavy. Z bylinných druhov tu na jar kvitne snežienka jarná (Galanthus nivalis), blyskáč jarný (Ficaria verna), chochlačka dutá (Corydalis cava), krivec žltý (Gagea lutea) a cesnak medvedí (Allium ursinum).
Hladina vody mŕtvych ramien závisí od výšky hladiny podzemnej vody. V máji kvitnú na hladine druhy: lekno biele (Nymphea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), perutník močiarny (Hottonia palustris). Vodnú hladinu pokrývajú drobné lístky žaburiniek (Lemna sp.), vodnianky žabej (Hydrocharis morsus-ranae), ako aj kotvice plávajúcej (Trapa natans).
Na brehoch rastie kosatec žltý (Iris pseudacorus), okrasa okolíkatá (Butomus umbelatus) a zaujímavá šípovka vodná (Saggitaria sagittifolia).

Živočíšstvo
Rieka Morava je miestom, kde sa nachádzajú viaceré vzácne druhy rýb, ktoré nenájdeme v iných častiach sveta: napr. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), kolok veľký (Zingel zingel) a kolok malý (Zingel streber). Z rieky a jej prítokov je známych 62 druhov.
V tôňach a v mŕtvych ramenách žije celý rad mäkkýšov ako napr. kotúľka veľká (Planorbarius corneus), vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis) alebo močiarka podunajská (Viviparius acerosus). Lastúrniky sú zastúpené druhmi: korýtko maliarske (Unio pictorum) a škľabka veľká (Anodonta cygnea). Močiare, mŕtve ramená a tône sú domovom pre mnohé druhy žiab. Najčastejšie uvidíme skokana zeleného (Rana esculenta), kunku červenobruchú (Bombina bombina). Okrem skokanov a kuniek tu žije rosnička zelená (Hyla arborea) a oba druhy ropúch – ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z hadov sa tu vysktytujú všetky štyri druhy užoviek: užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkanú (Natrix tesselata), užovka hladká (Coronella austriaca) sfarbením podobá vretenici ako aj vzácna užovka stromová (Elaphne longissima), ktorá je práve v tomto území pomerne hojná.
Pre vtáctvo predstavuje rieka Morava významnú migračnú trasu ako vhodné prostredie na odpočinok a hniezdenie. Podľa typov prírodných stanovíšť možno určiť vtáky lúk, lesov a vodné vtáctvo. Z lúčných druhov treba spomenúť globálne ohrozeného chrapkáča poľného (Crex crex), ktorý má rád rozľahlé lúky s roztrúsenými kríkmi, podobne ako trasochvost žltý (Motacilla flava) a kaňa popolavá (Circus pygargus). Na vodnej hladine s prechodom do tŕstia nachádzajú svoj svet kačice, husy, potápky, volavky, chavkoše a ďalšie. Za potravou priletujú dravé vtáky – najnápadnejšie sú myšiaky a haje. V posledných rokoch u nás zahniezdil aj náš najväčší dravý vták orliak morský (Haliaetus albicilla).
Z cicavcov najväčšiu pozornosť púta bobor vodný (Castor fiber), ktorý bol na rieke Morave vyhubený a neskôr reintrodukovaný.

Print Friendly, PDF & Email